Objednávanie a dodacia doba

  • Podľa našich Všeobecných obchodných podmienok je dodací čas dva týždne po prijatí objednávky v prípade dostupných skladových zásob.
  • Termín splatnosti je jeden týždeň pred dodaním.
  • Všetky naše výrobky sú vyvíjané a vyrábané výhradne v Slovenskej republike.

Záručné podmienky Na naše produkty poskytujeme dvojročnú záruku s výnimkou elektróniek, kde je záručná lehota poskytovaná výrobcom tri mesiace a vyplýva z charakteru produktu. Na škody alebo závady spôsobené jednou alebo viacerými z nasledujúcich okolností, sa záruka nevzťahuje :

  • nesprávne používanie, nedbanlivosť pri zaobchádzaní s prístrojom, ktoré nie je v súlade s inštrukciami v návode na používanie,
  • zapojenie alebo používanie prístroja spôsobom, ktorý nie je v zhode s technickými alebo bezpečnostnými predpismi krajiny, kde sa prístoj používa,
  • škody alebo závady spôsobené silou alebo inými okolnosťami, ktoré sú mimo kontroly výrobcu.

Ak obhliadka alebo oprava produktu CANOR jeho zástupcom / autorizovaným dílerom preukáže, že na vadu príslušného prístroja sa nevzťahuje záruka, náklady na opravu bude znášať zákazník. Produkty, na ktoré sa nevzťahujú tieto záručné podmienky, budú opravené na náklady nákupcu. Každá úprava alebo otvorenie prístroja uskutočnené neautorizovaným personálom (vrátane spotrebiteľa) anuluje záruku.